ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи Условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през интернет от ЗЕМЕДЕЛСКИ МАГАЗИН САТУРН, на адрес: https://agromonitor.de, собственост на „Агромонитор“ ООД. Тези Общи Условия представляват договор за покупко-продажба между: „Агромонитор“ ООД и Клиента. „Агромонитор“ ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като последният е длъжен да се съобразява и да спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да поръча за закупуване предлаганите в онлайн магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи Условия, с което се счита обвързан с клаузите в тях и се задължава да ги спазва.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи Условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ Агромонитор“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204746711, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 134, вх. В, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин ЗЕМЕДЕЛСКИ МАГАЗИН САТУРН, на адрес: https://agromonitor.de е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули, чиито права за продажба принадлежат на „Агромонитор“ ООД.

Всяка от изброените стоки се описва с основните си характеристики и продажна цена. Всички цени на стоките в онлайн магазин ЗЕМЕДЕЛСКИ МАГАЗИН САТУРН са в български лева, с включен ДДС.

Клиент е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка в интернет страницата: https://agromonitor.de и е съгласно с настоящите Общи Условия. За да поръчате стоки от ЗЕМЕДЕЛСКИ МАГАЗИН САТУРН е необходимо:

  1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
  2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
  3. Да сте се съгласили с настоящите Общи Условия;
  4. Да посочите точен и валиден телефон, E-mail за обратна връзка, и адрес за доставка;
  5. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката;

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Агромонитор“ ООД потвърждава направената поръчка за доставка чрез изпращане на съобщение до E-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: данни за: основните характеристики на заявената стока – количеството, единична цена, общата продажна стойност с включен ДДС и цена за доставка.

„Агромонитор“ООД си запазва правото да откаже поръчаната стока, или част от нея, при липса на наличност и не дължи друго обезщетение на Клиента, освен възстановяване на сумите, заплатени/или депозирани от него, ако има такива.

„Агромонитор“ ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Заявената за покупка стока, след потвърждаването ѝ, следва да се заплати от Клиента чрез посочения начин (превод по банкова сметка или наложен платеж) и се доставя на посочения адрес за доставка, посредством куриерска фирма Спиди. Заплащането чрез наложен платеж е възможно само за Продукти с промоционална доставка.

Цената на доставката е включена в сумата на превода. При използване услугите на куриерска фирма по желание на клиента се заплаща допълнителна такса на съответната куриерска фирма.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаната стока се извършва в срок до 12 (дванадесет) работни дни от момента на потвърждаване на поръчката. При забавяне на доставката ще бъдете уведомени чрез E-mail или телефон за причините, както и за датата, на която поръчката ще бъде изпълнена.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Агромонитор“ ООД полага усилия да се свърже с него на посочения телефон. Ако въпреки усилията за свързване с Клиента, приемане на пратката не се осъществи, то тогава се процедира съгласно правилата и условията на на куриерската фирма за доставка на пратки.

„Агромонитор“ ООД не носи отговорност за неточно или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма/ или посочени от Клиента неверен или непълен адрес, лице за контакти или телефон, както и при други, независещи от Дружеството обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, следва да подпише протокол за щети в присъствието на представител на куриера и да уведоми Дружеството на E-mail: info@agromonitor.de.

При приемане на пратката от Клиента без забележки, последващи рекламации за липси и явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (оригиналната фактура). „Агромонитор“ ООД възстановява получената сума, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на връщане на стоката.

В случай, че Клиентът не изпрати или не предаде обратно стоката в срок до 14 (четиринадесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да я задържи , като „Агромонитор“ ООД се освобождава от задължението си да възстанови заплатената от Клиента сума.

„Агромонитор“ ООД си запазва правото да променя цените на предлаганите в онлайн магазина стоки по всяко време. При потвърдена от страна на „Агромонитор“ ООД поръчка, цената на конкретните стоки по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката, до извършване на плащането.

„Агромонитор“ ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта https://agromonitor.de и не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че Клиентът е забелязал подобно нарушение, той се задължава да извести за него „Агромонитор“ ООД, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящите Общи условия „Агромонитор“ ООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

На страницата https://agromonitor.de се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявените стоки. Дружеството гарантира на своите Клиенти неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Агромонитор“ ООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

„Агромонитор“ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.